Vsebina

Novice

O partnerjih

VODILNI PARTNER

Univerza v Vidmu, Oddelek za zgodovino in zaščito kulturne dediščine

Dejavnost vodilnega partnerja se osredotoča na analizo podatkov vezanih na tradicionalne materiale in tehnike ter degradacijo stavbne čezmejne dediščine - od širše do izjemne stavbne dediščine - katero bodo izvajali predavatelji predmetov Zgodovina arhitekture in Materiali, tehnike in restavratorstvo zgodovinskih stavb. Vodilni partner bo odgovoren za izdelavo koordinat teritorialnih podatkov in nadaljnji razvoj smernic restavratorstva (kratkoročni cilj) kot operativni pristop usmerjen k varovanju tradicionalnega znanja, ki bi se združil v programu skupnega uživanja kulturne dediščine.
PROJEKTNI PARTNERJI

Univerza v Novi Gorici - Program ETKAKD

Dejavnost Univerze v Novi Gorici pokriva dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, raziskovalno in razvojno delo ter prenos tehnologij v podjetniško okolje. Znotraj Univerze v Novi Gorici deluje 5 fakultet in 2 visoki šoli ter 5 raziskovalnih laboratorijev, 3 raziskovalni centri in 1 raziskovalni inštitut. Univerza v Novi Gorici je soustanoviteljica univerzitetne Fundacije ˝Edvard Rusjan˝. Slednja zbira sredstva za financiranje razvoja dejavnosti Univerze v Novi Gorici.Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija 

Družba opravlja aktivnosti s področja pospeševanja lokalnega razvoja na območju občin Idrija in Cerkno, razvoja podjetništva na območju s poudarkom na inovativnih tehnologijah in povezovanju podjetij ter razvoju človeških virov, spodbujanja turizma in razvoja turističnih dejavnosti na območju občine Idrija, celovitega razvoja turističnih dejavnosti na območju občine Idrija, celovitega razvoja kmetijstva, skladnejšega regionalnega razvoja, vodenje in izvajanje razvojnih programov in projektov, čezmejno in mednarodno sodelovanje. v okviru pogodbene povezave "Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija" družba vodi opravljanje aktivnosti s področja okolja, prostora in infrastrukture.Univerza v Vidmu, Oddelek za ekonomske vede in statistiko

Oddelek redno izvaja raziskovalne dejavnosti za proučevanje industrijskih sektorjev in ima posebne kompetence za analizo sektorja kulturne dediščine, splošno. Certifikacija kakovosti proizvodnih procesov specifičnih podjetij predstavlja raziskovalno tematiko, ki je koherentna z obstoječimi kompetencami. V primeru sektorja kulturne dediščine, razvoj konservatorskih praks arhitekturne dediščine vpliva, neposredno, tako na področje kulturne dediščine, kar zadeva procese varstva in valorizacije le teh, kakor tudi na širši sektor restavratorstva arhitekturne dediščine. Oddelek razvija in organizira raziskave, študije, razprave o gospodarskih, upravnih in statističnih temah; prispeva k organizaciji študijskih programov s področja ekonomije in, glede na pomen in interese danega projekta, izvaja program Znanosti in Tehnike Kulturnega Turizma na Univerzi v Vidmu. Oddelek je vključen v mrežo z lokalnimi in regionalnimi gospodarskimi organizacijami, strokovnimi organizacijami in organizacijami na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Občina Idrija

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. V okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte in odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na različnih področjih in opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana ter druga delovna telesa.Uprava arhitekturnih in krajinskih spomenikov Furlanije Julijske krajine

Sodeluje kot pokrovitelj in nadzornik vseh projektnih dejavnosti, na področju raziskav in obdelave podatkov vezanih na čezmejno stavbno dediščino; od prepoznavanja materialov in gradbenih tehnik, do izdelave smernic priročnika za kosnservatorske posege ( za strokovnjake predmetnega področja) ter navodil za uporabo zgodovinskih stavb (namenjenega lastnikom in uporabnikom). Prav tako sodeluje v projektiranju in vodenju del pilotnega projekta ter, na področju strokovnega usposabljanja strokovnjakov, sodeluje pri pripravi certifikacijskega modela za podjetja.
Torek, 19. julij 2016

V ndaljevanju objavljamo povabilo Univerze iz Nove Gorice - projektnega partnerja v projektu PRATICONS. Objavljamo povabilo v program "Economics and Techniques for the Conservation of the Architectural and Environmental Heritage".

Več podrobnosti najdete v pripetem dokumentu:

Dogodki

Torek, 29. oktober 2013

V petek 25.10.2013 je potekal na domačiji Šturmajce info dan ter srečanje partnerjev. V fotogaleriji smo za Vas pripravili nekaj utrinkov iz tega srečanja.